Ładowanie...

Cele i zadania fundacji

Celem Fundacji jest:

 1. ochrona i promocja zdrowia, niesienie pomocy osobom starszym oraz ciężko i przewlekle chorym fizycznie i psychicznie, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet;
 2. pomoc społeczna, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz promowanie zdrowego trybu życia i sportu, a także rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

Cel Fundacji jest realizowany poprzez:

 1. gromadzenie i wypracowywanie środków materialnych na rzecz Fundacji;
 2. edukacja, promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia;
 3. finansowanie operacji, zabiegów i badań medycznych, terapii konsultacji specjalistycznych, rehabilitacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i lekarstw;
 4. finansowanie profilaktyki zdrowotnej, aktywnego wypoczynku, imprez rekreacyjnych i sportowych, propagowanie zdrowego stylu życia;
 5. dofinansowywanie zakupu sprzętu medycznego, działalności placówek opieki zdrowotnej i naukowych badań medycznych;
 6. organizowanie i udzielanie doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej dla osób chorych oraz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
 7. finansowanie kształcenia oraz udzielanie pomocy osobom podnoszącym lub zmieniającym kwalifikacje zawodowe;
 8. udzielanie pomocy finansowej, organizacyjnej, doradczej osobom podejmującym działalność gospodarczą;
 9. niesienie pomocy osobom ciężko i przewlekle chorym fizycznie i psychicznie, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet;
 10. niesienie pomocy pokrzywdzonym w wyniku zdarzeń losowych, chorób, alkoholizmu, narkomanii i innych uzależnień;
 11. niesienie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym;
 12. niesienie pomocy osobom bezrobotnym i zagrożonym utratą pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych długotrwałym bezrobociem;
 13. niesienie pomocy dzieciom i młodzieży głównie pochodzącym z rodzin najuboższych, nieudolnych wychowawczo i patologicznych oraz ich rodzicom i prawnym opiekunom;
 14. propagowanie idei mediacji i negocjacji, jako metody rozwiązywania konfliktów społecznych;
 15. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 16. prowadzenie działalności na rzecz poprawy jakości życia kobiet i osób starszych;
 17. propagowanie idei wolontariatu;
 18. prowadzenie ośrodków dziennego i stałego pobytu, w tym: świetlic terapeutycznych i środowiskowych, przedszkoli, ośrodków wsparcia socjalnego, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy społecznej, klubów, zakładów aktywizacji zawodowej i innych form wsparcia i rehabilitacji indywidualnych i grupowych;
 19. organizowanie wypoczynku, czasu wolnego oraz innych form aktywności (w tym organizowanie turnusów  rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych i ich opiekunów) dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 20. współpraca ze szkołami i uczelniami wyższymi w zakresie praktyk i staży zawodowych;
 21. organizowanie wystaw i kiermaszy prezentujących efekty pracy Fundacji;
 22. rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób z problemami psychicznymi i neurologicznymi;
 23. inne działania zmierzające do realizacji celu Fundacji.

Fundacja poza realizacją przedsięwzięć własnych, współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych.