Ładowanie...

Rada programowa

I

 1. Rada Programowa Fundacji składa się z co najmniej 3 członków, powołanych na czas nieokreślony.
 2. Rada Programowa współpracuje w charakterze doradczym z Zebraniem Fundatorów przy określaniu kierunków Fundacji.
 3. Rada Programowa jest organem opiniodawczo-doradczym dla Zarządu Fundacji.
 4. Rada Programowa współpracuje z Zarządem przy sporządzaniu rocznego planu finansowego, w szczególności w zakresie proponowania projektów do finansowania przez Fundację oraz sposobów podziału środków.
 5. Członkowie Rady Programowej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 6. Członkowie Rady Programowej Fundacji, w tym Przewodniczący Rady Programowej, są powoływani i odwoływani przez Zebranie Fundatorów.
 7. Na pierwszego Przewodniczącego Rady Programowej powołuje się Pana dr hab. Jana Konarskiego.
 8. Członkostwo w Radzie Programowej wygasa z chwilą:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji,
  2. śmierci,
  3. odwołania przez Zebranie Fundatorów.
 9. Członkowie Rady Fundacji:
  1. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  2. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Programowej Fundacji.

 II

 1. Rada Programowa obraduje na posiedzeniach, zgodnie z przyjętym przez siebie regulaminem.
 2. Przewodniczący, a w razie jego nieobecności osoba przez niego wyznaczona, kieruje pracami Rady Programowej, a także przewodniczy zebraniu Rady Programowej oraz zwołuje je nie rzadziej niż raz na kwartał lub na wniosek każdego z członków Zebrania Fundatorów, Zarządu lub 1/3 składu Rady Programowej.
 3. O posiedzeniu powiadamia się wszystkich członków Rady Programowej najpóźniej na 14 dni przed datą posiedzenia, informując o czasie i miejscu posiedzenia oraz o porządku obrad. Oprócz członków Rady Programowej w posiedzeniach Rady Programowej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby.
 4. Rada Programowa podejmuje decyzje w formie uchwał, podjętych zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Programowej. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady Programowej, a w razie jego nieobecności osoba przez niego wyznaczona.
 5. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem głosowań w sprawach personalnych.
 6. Członkowie Rady Programowej mogą być jednocześnie członkami kapituł przyznających nagrody i stypendia.

 III

 1. Rada Programowa może podjąć także uchwałę w trybie obiegowym.
 2. W przypadku podejmowania uchwały w trybie, o którym mowa w ust. 1, projekt uchwały powinien być przekazany wszystkim członkom Rady Programowej wraz z pismem Przewodniczącego Rady Programowej, w którym określa sposób, termin i miejsce dostarczenia podpisanej przez członka Rady Programowej.
 3. Uchwała podjęta w trybie obiegowym jest ważna po podpisaniu jej przez co najmniej połowę członków Rady Programowej.
 4. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Programowej powiadamia członków Rady Programowej o wyniku głosowania nad uchwałą.
 5. Treść uchwały Rady Programowej podjętej w trybie, o którym mowa w ust.1, Przewodniczący przedstawia Radzie Programowej do wiadomości na najbliższym posiedzeniu.